Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden www.bloemschikshop.com - versie 3.1 - geldig vanaf 05 mei 2011 (Hiermee komen de vorige Algemene Voorwaarden te vervallen)

Toepassingsgebied van deze Algemene voorwaarden
1        De algemene voorwaarden gelden voor alle produkten die u op www.bloemschikshop.com of andere sites onder de noemer van bloemschikshop.com aantreft.
2        Onder de noemer Bloemschikshop.com vallen ook commerciele domeinnamen zoals steekschuim.com (niet exhaustief) alsook shop-in-store concepten als hydroshapes.com en de bijhorende commerciele domeinnamen. Via een DNS lookup kunnen gemakkelijk alle domeinnamen en hostings terug gevonden worden.
3        Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door beide partijen schriftelijk worden vastgelegd. Dit kan enkel via email aangevraagd worden op sales@bloemschikshop.com. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
4        De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.
5        bloemschikshop is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.
6        De klant verklaart uitdrukkelijk dat hij minstens 18 jaar is op de dag van bestelling. Bloemschikshop.com kan niet aansprakelijk worden gesteld indien minderjarigen (-18 jaar) bestellingen plaatsen op haar website.
7        Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van www.bloemschikshop.com worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door www.bloemschikshop.com ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
8        De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van www.bloemschikshop.com. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar per email.

Totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
9        Een overeenkomst met www.bloemschikshop.com komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website www.bloemschikshop.com, enige andere website of telefonisch is besteld.
10        De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar sales@bloemschikshop.com.
11        bloemschikshop.com is gerechtigd bestellingen te weigeren en/of aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Prijzen, producten, aanbiedingen
12        Alle prijzen op bloemschikshop.com of een van zijn andere sites zijn in euros en inclusief BTW, maar exclusief betalings- en verzendkosten die apart zullen vermeld worden in het totaalbedrag op het einde van het bestellingsproces.
13        Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
14        Producten blijven eigendom van www.bloemschikshop.com tot ontvangst van betaling van datzelfde product.
15        De prijzen in onze prijslijst en/of -offertes worden ten informatieve titel verstrekt. Indien de prijzen wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor om die aan te passen. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend
16        Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, toch is het mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.

Betaling van de bestelde goederen
17        Bij bestellingen via www.bloemschikshop.com kan op de volgende wijze worden betaald: * Online in alle veiligheid betalen met je kredietkaard (VISA, Mastercard) via de website van Paypal. Bijdrage in de kosten is gemiddeld 3% op de totale kost van de goederen
* Via een electronische rekening bij Paypal (onderdeel van de gekende E-bay groep).      Bijdrage in de kosten is gemiddeld 3% op de totale kost van de goederen
* De oude, vertrouwde manier met een (europese) overschrijving / Overboeking zonder extra kosten
* Cash bij eigen levering door onze eigen leveringsdienst (dus NIET bij levering door TNTPost) of bij afhalen bij ons in Zoutleeuw zonder kosten.

Verzenden/Afhalen van de goederen
17.        Verzendkosten enkel geldig voor leveringen in België en Nederland. Voor leveringen in andere landen gelieve ons te willen contacteren voor een offerte op sales@bloemschikshop.com
18.        Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. www.bloemschikshop.com streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 48 uren te leveren maar dit is ook afhankelijk van de door u gekozen leveringswijze.
19.        Zodra de te leveren producten afgehaald zijn gaat het transportrisico over op de klant
20.        Volgende bijdrage in de verzendkosten zijn voor rekening van de klant. Deze zijn:
- versturen via Taxipost naar België: 4.50 euro, Gratis vanaf een bestelbedrag van 50,00 euro
- versturen via TNT Post naar Nederland: 6,00 euro, Gratis vanaf een bestelbedrag van 50,00 euro
- levering via eigen leveringsdienst (na akkoord): zelfde als voor TNT Post of Ta
21.        Alle bedragen zijn BTW inclusief. Alle verschuldigde bedragen dienen eerst vereffend te zijn alvorens een order zal opgestuurd worden, om onze kosten minimaal te houden

Verzakingsrecht
22.        De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen ("bestelling"):
23.        De consument heeft het recht mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
24.        Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 werkdagen vanaf de levering contact opnemen met de Bloemschikshop.com klantendienst via een mail op sales@bloemschikshop.com om dit te melden
25.        Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen en/of terugbetaald.
26.        Zullen in geen geval worden teruggenomen:
- geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
- artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht.
- artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
- artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden.

Retourneren van artikelen
27.        Het product mag tot maximaal zeven dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 22)
28.        Retournering is enkel mogelijk met orginele factuur en op kosten, verantwoordelijkheid en organisatie van de klant via een zelfgekozen manier naar het volgende adres.

www.bloemschikshop.com
Thewitstraat 18A
B-3891 Gingelom (Borlo)

30.        Bloemschikshop.com verbindt er zich toe binnen de 7 dagen na ontvangst van de geretourneerde artikelen het volledige bedrag van aankoop terug te betalen minus een administratieve onkost van 2,00 euro (BTWinclusief) na vaststelling van bovenstaande voorwaarden waardoor er geen waardevermindering is opgetreden.

Garantie en aansprakelijkheid
31.        Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
32.        Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
33.        bloemschikshop.com is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van bloemschikshop.com.
34.        Als bloemschikshop.com om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
35.        In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de orginele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.
31.        Overmacht: wanneer wij als gevolg van overmacht, staking, enz ... de overeenkomst niet kunnen nakomen, behouden wij ons recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

Privacy
32.        Bloemschikshop.com verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en u informatie van Bloemschikshop.com op te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.
33.        Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van de Bloemschikshop.com bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat Bloemschikshop.com uw gegevens gebruikt om u informatie te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. 
34.        Verantwoordelijke van de klantenlijst van de Bloemschikshop.com: Kurt Tilkin, Linterseweg95 te 3440 Budingen (Zoutleeuw)
35.        De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord.

Google Analytics account voorwaarden
36.        Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Wijziging voorwaarden
37.        Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Bloemschikshop.com. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
38.        Bloemschikshop.com kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop/reservatie na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Bewijs
39.        De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
40.        Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Brussel bevoegd.Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Leuven bevoegd.

Algemene gegevens verkoper
www.bloemschikshop.com
Thewitstraat 18A te B-3891 Gingelom, België
BTW BE 0830.793.716
IBAN BE42 7340 3164 5954 - BIC KREDBEBB

commerciele vragen : sales@bloemschikshop.com
dienst na verkoop : service@bloemschikshop.com